Projekt MŠ

Vzdělávací projekt MŠ Kvítek

TEMATICKÉ POHÁDKOVÉ PROJEKTY
(KOMPLEXNÍ BLOKY ČINNOSTÍ NA TÉMATA POHÁDKOVÝCH PŘÍBĚHŮ)

Cílem pohádkových bloků je rozvoj osobnosti dítěte:

 • probouzet v dětech zdravý vztah k jazyku, knihám, a tím později k četbě a čtení, potažmo i k lidem a celé společnosti
 • nenásilně je vést k novým poznatkům
 • podněcovat jejich fantazii
 • rozvíjet jejich schopnosti
 • zprostředkovat jim mravní i estetické hodnoty

Jednotlivé pohádkové bloky obsahují:

 • seznámení s lidovou a autorskou pohádkou formou:
  • čteného přednesu
  • dramatického ztvárnění
  • filmového zpracování
  • mluveného slova na zvukovém nosiči (audio-záznamu)
 • vedení řízeného dialogu se zaměřením na vyjádření názorů a emocí dítěte
 • učení se říkadel, básniček a písniček
 • rozvíjení:
  • pohybových aktivit (pohybové hry, tanec, recitace a zpěv s doprovodnými gesty)
  • manuální zručnosti (omalování, kreslení, modelování, důraz na práci s přírodními materiály
  • dramatizace (pohádková pásma, divadelní ztvárnění příběhů a jejich částí, karneval)

Cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností

Čím pohybově všestranněji je člověk vybaven, tím širší výběr má k dispozici při řešení konkrétního pohybového úkolu.

PĚT TEMATICKÝCH CELKŮ

Tématický celek 1 – Základy atletické průpravy
Cíle – atletická průprava je potřebná pro jakýkoliv sport
– rozvoj obratnosti, rychlosti, běh mezi překážkami
Tématický celek 2 – Sportovní hry s míčem
Cíle – ovládnutí hry s míči a jiným náčiním
– hry a soutěže společně s kamarády
Tématický celek 3 – Cvičení s hudbou
Cíle – základní pohybová průprava – správné držení těla, orientace v prostoru, zlepšení celkové koordinace
– úvod do taneční techniky – důraz na cítění rytmu a základní kroky
Tématický celek 4 – Základy jógy
Cíle – upevnění správných pohybových návyků, odstranění neklidu, nesoustředěnosti
– zpevňování a posilování těla
Tématický celek 5 – Gymnastická průprava
Cíle – gymnastická průprava je potřebná pro jakýkoliv sport
– získání potřebné flexibility a rozsahu
– zvládnutí základní akrobacie – kotoul, hvězda